வரவேற்கிறோம்

வாலை அரசியின் சக்தி பீடத்திற்கு

நான் நான் அல்ல
எதுவும் எனது அல்ல

இதன் நோக்கம்

நான் நான் அல்ல எதுவும் எனது அல்ல

Ingredient

Baked with natural ingredient

Fresh Bread

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

Lettuce Leaf

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

Glow Cheese

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

mid

Mild Butter

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

Sleek Onion

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

Slices Beef

As well known and we are very busy all days. Advice you to call us before arriving so we.

menu

Choose your combo & order now!

Delivery

Choose what you want, select a pick up time

As well known and we are very busy all days advice you. advice you to call us of before arriving, so we can guarantee your seat.

Reward

Earn points every time you order online

As well known and we are busy all days advice you. advice you to call us of before arriving, so we can guarantee your seat. advice  

அமைப்பு

ஆலய தெய்வங்கள்

ஆன்மிகம்

இது எல்லாமே
ஆன்மீகத்தின் வெளிப்பாடு தான்

https://valaiarasi.com/?author=1

ஜெய் ஸ்ரீ ராம்

சமஸ்கிருதத்தில், 'ஹனு' என்றால் 'தாடை' என்றும், 'மனிதன்' என்றால் 'சிதைக்கப்பட்டவர்' என்றும் பொருள்.

https://valaiarasi.com/?author=1

சிவன் என்றால் ‘தூய்மையானவன்’

சிவன் என்றால் ‘தூய்மையானவன்’ அல்லது ‘புனிதமானவன்’ - உலகின் குறைபாடுகளால் மாசுபடுத்த முடியாத

https://valaiarasi.com/?author=1

ஜெய் சிவ சக்தி

சிவன் மற்றும் சக்தி என்பது அனைவருக்கும் உள்ள ஒரு தெய்வீக நனவின் வெளிப்பாடுகள்